تماس با ما ( 02144824699 )

نصب dump1090

برای نصب dump1090 به لینک https://github.com/mutability/dump1090 مراجعه شود.توجه شود که در این لینک در قسمت Simple install via apt-get توضیح کامل برای نصب داده شده است.

نصب rtl-sdr

قبل از نصب rtl-sdr ابتدا باید cmake را از آدرس www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=50&t=20360 نصب کرد ویا دستور زیر را در ترمینال وارد کنید:sudo apt-get install cmake

سپس باید libusb-1.0.0-dev را با استفاده از دستور sudo apt-get install libusb-1.0.0-dev نصب کرد.

حال برای نصب rtl-sdr به لینک http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide به قسمت GETTING STARTED ON LINUX مراجعه شود و مراحل آنرا به ترتیب انجام دهید

و یا میتوانید دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید و rtl-sdr را نصب کنید:

git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build
cmake ../
make
sudo make install
sudo ldconfig
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
sudo make install-udev-rules
rtl_test -t

بعد از نصب ممکن است تست آن به درستی کار نکند و جوابی ندهد بنابراین باید DVB-T drivers را onload کرد.برای انجام این کار عبارت sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu را در ترمینال وارد کنید.اگر دوباره تست آن کار نکرد یک فایل متنی به اسم rtlsdr.conf در آدرس /etc/modprobe.d ایجاد کنید سپس این خط را blacklist dvb_usb_rtl28xxu درون این فایل وارد کنید.ممکن است این فایل وجود داشته باشد اگر وجود داشت فقط این خط را به آن اضافه کنید.

نصب php

با استفاده از دستور sudo apt-get install php5 میتوانید php5 را نصب کنید.

نصب curl

با استفاده از دستور sudo apt-get install php5-curl میتوانید curl را نصب کنید.

نصب gmp

با استفاده از دستور sudo apt-get install php5-gmp میتوانید gmp را نصب کنید.

 بعد از نصب همه این موارد با استفاده از دستور sudo reboot سیسنم را restart کنید.

 خطاهای ممکن

ممکن است داده ای از طرف dump1090 دریافت نشود و فقط صفر برگردانده شود.برای بررسی آن به پوشه var/log میروید و فایل dump1090-mutability.log را باز میکنید اگر آخرین عبارات آن برابر با

Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001 (currently selected)
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
rtlsdr_demod_read_reg failed with -1
rtlsdr_read_reg failed with -1
rtlsdr_write_reg failed with -1
rtlsdr_read_reg failed with -1
rtlsdr_write_reg failed with -1
rtlsdr_read_reg failed with -1
rtlsdr_write_reg failed with -1
rtlsdr_read_reg failed with -1
rtlsdr_write_reg failed with -1
No supported tuner found بود

ویا برابر با

CPU load: 0.0%
0 ms for demodulation
0 ms for reading from USB
0 ms for network input and background tasks

ویا برابر با

Max available gain is: 0.00 dB
Setting gain to: 0.00 dB

بود یعنی داده ای دریافت نمیکند پس ماژول را به پورت دیگری وصل کنید و دوباره این فایل را چک کنید اگر آخرین عبارت آن شبیه  به

Found 1 device(s):CPU load: 9.9%
193668 ms for demodulation
98057 ms for reading from USB
13945 ms for network input and background tasks
Wed May 18 09:45:23 2016 IRDT Normal exit.
Wed May 18 09:45:40 2016 IRDT dump1090-mutability v1.14 starting up.
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001 (currently selected)
Found Rafael Micro R820T tuner
Max available gain is: 49.60 dB
Setting gain to: 49.60 dB
Gain reported by device: 49.60 dB

بود یعنی سیستم به درستی کار میکند.

راه اندازی پکیج موازی پرداز

ابتدا فایل install را دانلود کرده و آنرا روی دسکتاپ قرار دهید سپس با استفاده از دستور sudo chmod 777 -R /home/pi/Desktop/install سطح دسترسی آنرا تغییر دهید.

سپس عبارت sudo /home/pi/Desktop/install را در ترمینال وارد کنید و بعد از چند ثانیه ترمینال راببندید تا پکیج شروع به کار کند.